FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत महिला समूहमा आय आर्जनका लागी अनुदान सम्बन्धी १५ दिने सूचना! (सूचना प्रकाशन मिति २०७९/११/०३)

रासायनिक मल खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धी सूचना !(सूचना प्रकाशन मिति २०७९/११/०३)

करारको लागि दरखास्त फारम । । ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूलयाङ्कन (LISA- Local Government Institutional capacity Self-Assessment) को अङ्क सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages