FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजनाको रकम भुक्तानी लिन आउँदा चाहिने कागजातहरु

  • रकम र योजना खुल्ने निवेदन
  • प्राविधिक स्टिमेट (लागत अनुमान)
  • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (प्राविधिकबाट)
  • नापी किताब र योजना किताब
  • खर्चको सम्पूर्ण व्यहोरा देखिने बिल भरपाईहरु (रु.२ लाखभन्दा माथिको बिलमा अनिवार्य भ्याट बिल हुनुपर्ने)

Pages