FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment(LISA) को अन्तिम नतिजा मिति २०७८/०९/३० गते सार्वजनिक गरिएको सूचना । ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment(LISA) को अन्तिम नतिजा मिति २०७८/०९/३० गते सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा गरिने सबै प्रकारका कार्यहरु नीति निर्माण, प्रकृयागत अवस्था र समग्र अवस्थाको LISA मा अप्लोड गरिएको बिबरण र कागजातको आधारमा ६३.२५% अङ्क प्राप्त भएको छ ।

समग्र स्थिति :६३.१०%

प्रक्रियागत स्थिति :४८.५३

परिमाणात्मक स्थिति :६३.२५

मिति २०७८/०९/३० गते

Note : For detail information please visit lisa.mofaga.gov.np 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: