वडा नं. १ लिकुवा पोखरी

अावस्यक फायलहरु :

Population: 
जम्मा : २३१३ ,पुरुष : ११७३, महिला : ११४०
Ward Contact Number: 
९८६१८४६८७७